تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399     |     کد : 15

برنامه درسی دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول 1400-1399

-


                                                           برنامه کلاسی دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر در نیمسال 991
  8-10 10-12 13-15 15-17 17-19
شنبه   ریاضی عمومی1 *فارسی
(هفته‌های زوج)
  فارسی
یک‌شنبه   فیزیک1   زبان خارجی *زبان خارجی
(هفته‌های فرد)
دوشنبه آزمایشگاه فیزیک1
گروه1
آزمایشگاه فیزیک1
گروه2
آزمایشگاه فیزیک1
گروه3
آزمایشگاه فیزیک1
گروه4
آزمایشگاه شیمی 1
گروه3
آزمایشگاه شیمی عمومی
گروه1
آزمایشگاه شیمی عمومی
گروه2
سه‌شنبه     ریاضی عمومی1 آزمایشگاه شیمی1
گروه4
شیمی عمومی
چهارشنبه   رایانه و برنامه‌سازی *رایانه و برنامه‌سازی
(هفته‌های زوج)
*شیمی عمومی
(هفته‌های فرد)
فیزیک1
برنامه کلاسی نیمسال اول سالتحصیلی 1399-1400 (نیمسال 991) دوره کارشناسی ارشد فوتونیک
برنامه کلاسی نیمسال اول سالتحصیلی 1399-1400 (نیمسال 991) دوره دکتری فوتونیک
برنامه کلاسی نیمسال اول سالتحصیلی 1399-1400 (نیمسال 991) کارشناسی ارشد فیزیک
 


PDF چاپ چاپ